(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

SPLOŠNO – KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Naša knjižnica ima 29567 knjižnih enot leposlovne in strokovne literature, 59 naslovov periodike in precej avdio-video gradiva. Gradivo je na razpolago po načelu prostega pristopa.

Šolska knjižnica se bo  aktivno vključevala v vzgojno-izobraževalni proces na centralni šoli in podružnicah. Kot informacijsko središče šole bo podpirala vsa predmetna področja in interesne dejavnosti, sodelovala pri naravoslovnih, kulturnih in tehniških dnevih. Nadaljevali bomo aktivnosti v projektu Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja.

????????????????????????????????????

 

V knjižnici bodo potekale pedagoške ure s poudarkom na medpredmetnem povezovanju, pri čemer bodo učenci usvajali cilje in vsebine posameznega predmeta, ob tem pa tudi knjižnična in informacijska znanja.

Učenci bodo lahko s pomočjo šestih računalnikov v knjižnici iskali informacije na spletu, izdelovali referate in seminarske naloge, iskali gradivo in informacije o knjigah v lokalni bazi podatkov, s pomočjo COBISS/OPAC-a pa literaturo v drugih knjižnicah Slovenije. Vključevali bomo tudi digitalno knjižnico Slovenije dLib.

V knjižnici se bomo trudili razvijati informacijsko pismenost. Učence bomo navajali na samostojno pridobivanje znanja s pomočjo najrazličnejših virov in s sodobno multimedijsko opremo.

Posodobljen računalniški program WinKnj je na voljo vsem strokovnim delavcem in učencem preko spleta. Tako smo našo bazo približali učencem in zaposlenim na podružnicah in staršem.

Knjižne novosti bodo učiteljem predstavljene na ponedeljkovih sestankih, učencem pa s pomočjo preslikanih naslovnic na oglasni deski in na šolski spletni strani, kjer bomo sproti v besedi in sliki objavljali tudi aktualne dogodke iz knjižnice in mesečne knjižne uganke. Prvi šolski dan bomo prvošolčkom pripravili sprejem s pravljico, tudi srečanje z dedkom Mrazom bo zanje potekalo v knjižnici. Oktobra bomo v okviru meseca šolskih knjižnic in tedna otroka organizirali različne aktivnosti, ki bodo spodbujale obisk knjižnice in izposojo knjig.

KNJIZNICA2

V veselem decembru bomo v knjižnici pisali in brali svoje pesmi, pisali izvirna sms sporočila, voščila …

Za spodbujanje branja bomo za šestošolce pripravili kulturni dan z bralnimi delavnicami, z učenci sedmih razredov pa bomo vključeni v projekt Rastem s knjigo – slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu.

KNJIZNICA3

Z razstavami bomo obeleževali spominske dneve slovenskih literatov in pomembnejše mednarodne dneve in praznike.

V sodelovanju s knjižnico Otona Župančiča v Ljubljani bodo učenci reševali slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz. Sodelovali bomo z vrtcem in otroke večkrat povabili v knjižnico. Sledili bomo literarnim natečajem in učence motivirali za pisanje. NUK-u bomo pošiljali obvezne izvode naših publikacij.

V knjižnici je urejen kotiček za starše z izbranim knjižnim in neknjižnim gradivom zanje. Izposodijo si ga lahko tudi med popoldanskimi govorilnimi urami med 15.30 in 16.30. Aktivno bomo sodelovali na roditeljskih sestankih in starše  povabili k sodelovanju pri Bralni znački za starše. Njihove predloge za branje bomo anonimno objavljali na naši spletni strani.

Ob zaključku branja za Bralno značko bomo za učence centralne šole in podružnic ter za starše pripravili zaključno slovesnost z izbranim gostom. V knjižnici bo potekal knjižničarski krožek, občasno pa bodo organizirane tudi razne ustvarjalne delavnice.

Dostopnost