(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si

ŠOLSKI SKLAD

V šolskem letu 2008/2009 smo na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. L. RS 12/91) ustanovili Šolski sklad Osnovne šole Šmarje pri Jelšah s ciljem pridobivanja sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij in drugih virov. Vanj so vključeni trije predstavniki šole, trije predstavniki staršev ter predstavnik občine. Na seji Sveta zavoda OŠ Šmarje pri Jelšah je bil dne 11. 6. 2015 potrjen popravljen poslovnik našega sklada.

Sklad se polni s prostovoljnimi prispevki staršev in donatorjev, in sicer na račun št. 01234-6030683145 pri UJP Žalec.

Člani upravnega odbora smo soglasno potrdili, da starši prejmejo v novembru položnice z enakim zneskom kot preteklo šolsko leto (20 €). Pripravili smo tudi okviren plan porabe sredstev v skupni višini 4000 €. 900 € smo namenili zimski šoli v naravi. 700 € za tekmovanja (prijavnine in fotokopije), 500 € za prevoze (tekmovanja in izbirni predmeti), objavo Publikacije in zbornika Naše delo 300 €, pomoč finančno šibkejšim učencem 400 € ter 1200 € za učila in didaktične pripomočke. Že vnaprej se zahvaljujemo vsem, ki boste s svojim prispevki izboljšali delo in počutje na naši šoli. Vsak posameznik lahko naredi zelo malo, veliko lahko naredimo samo takrat, kadar se postavimo skupaj.

 

Predsednica ŠSOŠ Šmarje pri Jelšah:

Špela Jagodič Kunej

POSLOVNIK DELOVANJA  (klik)